Åldern berör oss alla

Med ålderns rätt!

VISA DITT KUNNANDE OCH VINN ÅLDERDOMEN!

Att åldras är en naturlig del av livet. Det är inte en sjukdom och inte ett problem. Att åldras är en av världens megatrender. Låt oss bygga ett Europa som föregår med gott exempel. Vi utmanar alla finländare, EU-valkandidater och beslutsfattare att modigt verka för detta ändamål. Låt oss se ålderdomen med nya ögon.

Att åldras berör boendet, trafiken, handeln och tjänsterna, kultur, informationsteknik och även obehindrad rörlighet. Detta är inte enbart social- och hälsovård. I framtiden klarar vi oss inte med dagens attityd. Vi behöver en stor förändring och den behövs nu. Ålderdomens frågor berör oss alla. Är du tillräckligt modig att blanda om i packen och bygga upp något nytt?

Olika generationer behöver varandra och redan idag existerar mycket solidaritet mellan dessa. Nu bör vi göra den uppmärksammad. Låt oss gå vidare från ord till handling.

ETT GOTT LIV – EN BRA ÅLDERDOM

Ett gott liv måste passa den egna livlinan. Det betyder att man är aktiv i närsamfund och i samhället. Att åldras positivt kräver attitydförändring. Skippa rädsla och skam och bilden av en stor, grå massa. De äldre har potential, virilitet och erfarenhet att dela med sig. Därför bär de även själva ett ansvar för att utveckla en bra ålderdom. Ålderdomen ska vinnas åt alla, även för dig själv.

HEJA FINLAND, HEJA EUROPA – HEJA ÅLDERDOMEN

1

RÄTTEN TILL EN ÅLDERDOM SOM KÄNNS RÄTT

Varje person åldras på sitt eget sätt. En åldring är en individ. Därför fungerar inte bara en modell för alla. Åldringar är sinsemellan mer olika än människor i övriga åldersskeden. I ett bra Europa finns det utrymme för att vara sig själv också i äldre ålder och att leva ett liv som känns behagligt.

Vet du vad äldre människor gör ensamma eller tillsammans med andra? Erbjuds möjligheter till mångsidig verksamhet? Känner du till att obehindrad rörlighet gynnar alla och inte bara åldringar? Vill du främja ett sunt liv?

2

MED PENGAR OCH RÄTT ATTITYD

Alla européer använder tjänster. Pengar behövs. Även med nuvarande resurser kan mycket göras på ett nytt sätt genom att styra medel till främjande av välbefinnande för människor i alla åldrar. En bra kandidat vågar tänka tjänstehelheterna på ett nytt sätt.

Har du definierat, hur medlen borde användas? Hur mycket medel används för välbefinnande, obehindrad rörlighet och boendeomgivning? Inspirerar du personer, som agerar på ett nytt sätt? Är du tillräckligt modern för att se de äldre som en tillgång?

3

ERFARENHETSKAPITAL OCH UNG IVER

Att bygga ett bra Europa är ett lagspel. Åldringarna innehar mycket kunskap och deras erfarenhet finns till vårt förfogande. Detta representerar en gedigen social hållbarhet. Utvecklingen går framåt med hjälp av samarbete och dialog mellan olika åldrar. De äldres perspektiv behövs i all utbildning.

Lyssnar de unga i Europa på åldringar? Vet åldringarna i Europa vilka värderingar de unga har? Vilka förväntningar har de arbetsföra av ålderdomen? Finns det gemensamma diskussionsforum för olika åldersgrupper?

4

ANTA INTE – FRÅGA!

Lyssnandets konst är en kultur att främja. Beslutsfattarens uppgift är att försäkra sig om att man lyssnar på åldringar. Inbilla eller tro inte: fråga åldringar i olika åldrar. Behandla dock inte alla i åldern 65+ som en enhetlig grupp. I Europa finns det över 92 miljoner åldringar och även i Finland över 1 miljon. En åsikt täcker inte hela skaran.

Vet du vad 75-åringarna tänker, vad 85-åringarna önskar och hur 95-åringarna agerar? Har du frågat vilka behov de har i vardagen? Får de som använder tjänsterna sin röst hörd eller är det enbart experter man lyssnar på?

5

LAGSPEL PÅ HELA PLANEN

Att bygga ett bra Europa är ett lagspel. Vi vill, att Europa är en plats där människan lever ett gott liv. I ett bra Europa syns uppskattningen av åldringar i all politik. Ålderdom erbjuder även glada angelägenheter. Välmående åldringar är också en konkurrensfördel i Europa.

Vet du hur mycket åldringar konsumerar och vilken typ av konsumenter de är? Hur månne kultur- och resebranscherna skulle må utan åldringar? Känner du till hur mycket frivilligarbete åldringar utför? Äldre människor ger oss mycket lokal livskraft.

6

INNOVATIONER FÖR DET GODA LIVET

Företagen ansvarar för utvecklandet av goda och kvalitativa produkter och tjänster åt åldringar. Åldringarna är en stor konsumtionsgrupp. Städer och kommuner runt om i Europa behöver nya användarvänliga produkter, tjänster och teknologier för sina åldersstigna invånare.

Hur tycker du att sociala innovationer kan utöka känslan av närhet, växelverkan och trygghet? Ett gott liv förutsätter kvalitativa, hållbara och estetiska produkter. Hur sporrar du företag att utveckla produkter för att möta åldringars behov?